Icu

10 tekstów – auto­rem jest Icu.

Życie lu­bi za­taczać koło lecz nieko­nie­cznie w dob­rym kierunku. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 25 maja 2012, 01:05

Znasz uczu­cie gdy dziś ad­re­satem tych sa­mych, wiel­kiej wa­gi uczuć słów, których Ty kiedyś byłeś od­biorcą jest ktoś inny? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 kwietnia 2012, 21:23

Nad­szedł czas, w którym ano­nimo­wość stała się war­tością pożądaną. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 24 lutego 2012, 00:36

Każdy z nas - ja i Ty...chcieli­byśmy mieć ko­pię za­pasową obec­ne­go życia, by móc przywrócić wszys­tko w mgnieniu oka, bez obaw wys­ta­wiając się na ry­zyko niesione przez niep­rze­widy­wal­ność te­go świata. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 listopada 2011, 23:44

Po­ciągaj sznur­ka­mi włas­ne­go życia i nie do­puść by ro­bił to ktoś inny. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 listopada 2011, 16:33

Żyje­my dla wspomnień. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 listopada 2011, 17:10

Naj­ważniej­sze to zacho­wać niena­ruszalną auto­nomię włas­nej oso­by bez względu na sy­tuację w ja­kiej się znalazłeś. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 kwietnia 2011, 15:22

Świat mnie zmienia, nie pot­ra­fię już płakać. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 marca 2011, 19:05

I pa­miętaj, że od­wa­ga nie wyk­lucza bra­ku strachu. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 30 listopada 2010, 21:37

Niez­wykle trud­no być reżyse­rem włas­ne­go życia. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 24 grudnia 2009, 10:50
Icu

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Icu

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność